triple

[ˈtrɪp(ə)l] [ˈtrɪp(ə)l]

adj. 三倍的,三重的;三部分的,三人的

v. (使)成为三倍,(使)增加两倍;三垒打,击出三垒打

n. (棒球中的)三垒打;三倍大的事物,由三部分组成的事物;三人赛(每边三人的体育比赛)(triples);三个同类事物组成的一组,三个一组(如体育赛事中的三连胜);(滑冰、体操中的)转体三周,连翻三圈;(鸣钟术)三响(triples)

[ 复数:triples 第三人称单数:triples 现在分词:tripling 过去式:tripled 过去分词:tripled]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-27 21:19:03 2023-03-27 20:52:01 2023-03-27 21:42:04 2023-03-27 21:41:53 2023-03-27 19:47:32 2023-03-27 21:15:34 2023-03-27 20:34:54 2023-03-27 21:15:11 2023-03-27 20:48:40 2023-03-27 21:42:28 2023-03-27 19:38:52 2023-03-27 19:38:43 2023-03-27 19:53:54 2023-03-27 21:40:09 2023-03-27 19:43:35 2023-03-27 21:39:38 2023-03-27 20:29:05 2023-03-27 20:08:53 2023-03-27 21:05:15 2023-03-27 21:42:23